کادر اداری و اجرایی

         
معاون آموزشی : عصمت عتیقی نژاد
 
معاون اجرایی : سعاد فکاری
 
مربی پرورشی: زینب نصاری
 
مشاور : معصومه بیگدلو
 
متصدی کارگاه و ازمایشگاه و رابط بهداشت : مریم سهیلی پور
 
خدمتگزار  : اشرف افشار نژاد